O NÁS

Jsme malá, moderní, vesnická škola sdružující mateřskou školu a základní školu

 s 1. -  5. ročníkem. 

Naší výhodou jsou malé kolektivy dětí, kterým se můžeme individuálně věnovat v prostředí

rodinného typu, které je k dětem velmi přátelské a umožňuje jim získat tolik potřebné 

základy pro další vzdělávání.

Od 6,45 do 7,30 je zajištěn ranní provoz školní družiny, po vyučování začíná provoz v 11,25

a končí v 15,30. 

Provoz mateřské školy probíhá od 7,30 do 15,30, přičemž již od 6,45 do 7,30 je přítomen 

pedagogický dohled, takže je možno děti ve škole umístit.

Škola disponuje školní výdejnou stravy, která je k nám dovážena ze školní jídelny v MŠ Líšná.

Škola zajišťuje širokou nabídku kroužků ve spolupráci se Střediskem volného času Atlas

a Bios v Přerově.

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:

- přátelskou a harmonickou školu, kam se vaše děti budou rády vracet

- plně aprobovaný a velmi zkušený učitelský sbor, který na naší škole pracuje již řadu let

- snažíme se dětem předávat nejen vědomosti a dovednosti, ale i morální hodnoty

- výuku v malých třídních kolektivech, úzkou vazbu mezi žákem a učitelem

- individuální přístup ke každému dítěti, ať už je to dítě nadané či s handicapem

- férovou školu k dětem i rodičům

- výuku anglického jazyka již od 2. ročníku v rámci školní družiny

- moderní výukové trendy, využití multimédií, projektovou výuku

- dobře vybavené třídy s dataprojektory, tablety a notebooky

- k odpočinku žáků máme k dispozici koberce či sedací vaky

- elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři

- kulturní a společenské akce pro děti i rodiče

- doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem

- široké spektrum zájmových kroužků

- každoroční pětidenní školu v přírodě

- bezplatný plavecký výcvik od 1. do 5. ročníku

- poskytujeme zdarma všem dětem veškeré učební materiály 

  (učebnice, pracovní sešity, pracovní listy)

- přípravu nadaných žáků na studium osmiletého gymnázia, v posledních letech úspěšně 

  složilo zkoušky 80%  našich žáků, kteří si podali přihlášku

- neustále zlepšujeme podmínky pro vzdělávání v naší škole, účastníme se projektů EU

- dobrou dopravní dostupnost, zastávka autobusu je hned u školy, z Přerova k nám 

  dojedete za 10 minut

 

Naše škola přijímá žáky v průběhu celého školního roku.

Neváhejte a kontaktujte nás!

 

 
 
MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLA  A JEJÍ VÝHODY:
Mnoho rodičů si pokládá otázku, zda je málotřídní škola v porovnání 
s klasickou základní školou schopna jejich dítěti zajistit dostatečné a kvalitní vzdělání.
 
Způsob výuky na málotřídní škole se skutečně liší od běžné základní školy, 
kde jsou třídy mnohem početnější. V málotřídní škole je kladen velký důraz 
na odlišný způsob výuky než jaký známe z klasické základní školy.
 
V první řadě jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci 
se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně rozvrhnout práci. 
Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje okamžité získávání zpětné vazby 
od učitele a informaci o zvládnutí učiva.
 
Vztahy ve škole jsou téměř rodinné a jak víme, v rodině se dítě učí nejlépe.
 
Málotřídní škola v našem pojetí je moderní vzdělávací instituce, která nabízí 
kvalitní a plnohodnotné vzdělání pro všechny děti.