Konzultace s učiteli o prospěchu a chování žáků za 2. pololetí se konají ve středu 12. června 2019.

Časový harmonogram bude vyvěšen ve vestibulu školy ve čtvrtek 6. června.

 

 

Konzultace s učiteli o prospěchu a chování žáků za 1. pololetí se konají ve středu 23. ledna 2019.

Časový harmonogram bude vyvěšen ve vestibulu školy 16. 1. ráno.

 

 

Zahajovací třídní schůzky proběhly ve středu 12. září 2018 od 15, 30 hodin.

Zápis z třídních schůzek:
 

Vážení rodiče.

 

Na prvních třídních schůzkách v letošním školním roce ředitel školy Pavel Karabina informoval o těchto bodech:

 

 1. Šatní skříňky

Došlo k úpravě šaten, žáci budou nadále využívat k převlékání a přezouvání osobních skříněk, což podle našeho očekávání povede k  lepšímu zabezpečení, menšímu počtu ztrát oblečení a dalších věcí, k většímu pořádku a hygieně.

 1. Vybavení ICT

Škola bude v následujících dnech vybavena novou počítačovou technikou a interaktivními monitory, které ve 2. třídě nahradí zastaralou interaktivní tabuli a v 1. třídě doplní stávající interaktivní tabuli. Škola bude také vybavena novým serverem, který umožní mít lépe pod kontrolou práci jednotlivých žáků na počítačích a dovolí například filtrování nevhodných stránek, sníží riziko škody na počítačích ze strany žáků způsobených nevhodnou manipulací a podobně. Dále budou rozšířeny počty počítačů tak, aby každý žák v daném ročníku mohl pracovat na svém počítači.

 1. Vybavení školního dvorku

Školní dvorek bude vybaven novou pergolou, která umožní dětem pracovat na čerstvém vzduchu mimo školní třídu.

 1. Poděkování zastupitelstvu

Ředitel školy tímto děkuje zastupitelstvu obce za vynikající spolupráci a za vycházení vstříc potřebám školy. 

 1. Odhlašování obědů.

Obědy lze odhlásit nově první den nemoci dítěte, přičemž první den lze obědy převzít do jídlonosičů. Výdej obědů do jídlonosičů probíhá ve výdejně v Domaželicích, pouze pro rodiče z Líšné je možno oběd do jídlonosiče převzít přímo v Líšné tak, aby nemuseli zbytečně jezdit do Domaželic.

 1. Logická olympiáda

Máte-li zájem, aby se vaše děti zúčastnily logické olympiády, napište řediteli zprávu prostřednictvím komens.

 1. Zájmové kroužky

Nabídky kroužků budou rozdány ve čtvrtek 13. 9. a vybírány do pondělí 17. 9. . Zaplaceny musí být přímo na účty organizace Atlasu a Biosu. Přihlášky budou umístěny také na webových stránkách školy v sekci Zájmové kroužky. Kroužky začnou probíhat od října. Podrobnosti o číslech účtů naleznete v sekci Zájmové kroužky

 1. Pomůcky k výuce:

Žáci průběžně dostávají sešity, které byly hromadně zakoupeny školou. Platba za sešity

bude stržena z třídního fondu. Každý žák je vybaven sadou sešitů. Po jejím vyčerpání je potřeba kupovat další sešity již individuálně. Žáci dostávají bezplatně učebnice a pracovní sešity. Prosíme o řádné obalení učebnic, pracovních sešitů i sešitů. Pomůcky opatřete jménem dítěte. Ostatní pomůcky jsou vypsané na webových stránkách školy podle ročníků.

 1. Sběr papíru a plastových víček: sběr papíru proběhne každé první pondělí v měsíci mezi 7:00 - 8:00. Po každém sběru je vyhlášena a odměněna trojice nejlepších sběračů. Na konci školního roku budou odměněni nejpilnější sběrači - tedy ti, kteří se, bez ohledu na to, kolik přinesli celkem kg, nejčastěji zúčastnili sběru.

I nadále trvá sběr víček od PET lahví pod patronátem paní Minářové. Víčka můžete shromažďovat do pytle umístěného ve foyer školy.

 1. Třídní fond a další platby: Každý žák má přiděleny variabilní symboly pro platby do třídního fondu, za ŠvP a plavání. Prosíme o platby přednostně na účet školy  a kromě variabilního symbolu doplnit také do zprávy pro příjemce jméno žáka a účel platby: TF, SvP apod. Platby v hotovosti přijímá výhradně paní Ševčíková a to pouze v pokladních hodinách:
  1. Sudý týden: úterý a čtvrtek 13,15 - 16,00
  2. Lichý týden: úterý a čtvrtek 6,30 - 9,20

Každý vklad do třídního fondu a čerpání z třídního fondu je zapsáno do žákovské knížky. Prosíme o kontroly a podpisy.

 1. Školní družina

I. oddělení: 1.- 5. ročník   vychovatelka: Yvona Pírková

V době od 12,45 do 14,00 probíhá řízená činnost. Prosíme Vás, abyste v této době své děti nevyzvedávali.

Provozní doba ŠD je ráno od 6:45 do 7:30, odpoledne od 11,25 do 15,30

Telefon: 778 140 868, 587 407 766

 Poplatek za školní družinu: 50,- Kč měsíčně

(bude žákům na konci měsíce odečteno z třídního fondu)

 1. Bakaláři - školní informační systém

Škola pokračuje v provozu osvědčeného školního informačního systému Bakaláři, který Vám umožní sledovat přehledně na jednom místě prostřednictvím Internetu na počítači nebo v aplikaci na mobilním telefonu prospěch Vašeho dítěte, absenci, zprávy ze školy, rozvrhy, akce školy, domácí úkoly atd. Jeho prostřednictvím můžete sami posílat zprávy pedagogům a informovat nás o absenci žáků. Známky se budou zapisovat pouze do Bakalářů, s výjimkou 1. ročníku, kterému se známky budou zapisovat do ŽK i na Bakaláře, žákovská knížka slouží již pouze k omlouvání absencí, jiným sdělením, zapisováním plateb v rámci třídního fondu, k informování ohledně rozvrhu, třídních schůzek apod. V případě potíží s přístupem do aplikace Bakaláři se obracejte na pana učitele Koutného.

 1. Omlouvání absence

Každá absence musí být do 3 dnů ze zákona omluvena. Omluva po telefonu, nebo prostřednictvím Bakalářů má pro nás ceněný, ale pouze informativní charakter. Je nutné každou absenci písemně omluvit na omluvném listu v žákovské knížce.

Připomínám, že plánovanou absenci v délce 1 dne povoluje třídní učitel, 2 a více dnů ředitel školy po písemné žádosti, kterou je možno stáhnout ze stránek školy sekce dokumenty ke stažení

Žák si v průběhu absence musí prostřednictvím rodičů doplňovat průběžně učivo přes Bakaláře, mail, telefon nebo osobně.

 1. Plavání

Vzhledem k tomu, že naše škola se na plavání zaměřuje a má ho ve všech ročnících zakotveno v školním vzdělávacím programu, bude plavání i vstup na bazén pro rodiče bezplatný. Plavání bude probíhat od čtvrtka 10. ledna do 28. března v době od 11,15 - 12,45.

 1. Hygienické potřeby

V letošním roce nebudou vybírány hygienické potřeby. Jejich nákup bude hrazen z provozních nákladů.

 1. Mobilní telefony

Mobil musí být vypnutý a schovaný v tašce. Pokud budete potřebovat kontaktovat své dítě, učiňte tak výhradně přes školní telefon.

 1. Nejbližší akce školy:

Krásy podzimu budou zahájeny 3. 10., trvanlivé výrobky mohou nosit od 26. 9.

V průběhu následujícího týdne, popřípadě na začátku daalšího týdne proběhne akce loučení s létem v družině ŠD.

Drakiáda proběhne v rámci družiny za příznivého počasí v říjnu.

24. 10. středa Kuchtík Buchtík

 1. Škola v přírodě

V hotelu Babská 17.6. - 21.6.

 

Na závěr mi dovolte, abych Vám a zejména Vašim dětem popřál příjemný a úspěšný nový školní rok 2018/2019.

 

 

 

 

Mgr. Pavel Karabina

ředitel školy